Kompleksowa ocena pracowników

Ośrodek oceny i rozwoju – Assessement / Development Center

To obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych i efektywnych metod pozwalających zbadać i oszacować potencjał kompetencyjny kandydatów do pracy i pracowników w organizacji oraz określić kierunki ich rozwoju.

Jest to narzędzie wielowymiarowe. Obserwatorzy (asesorzy) oceniają każdego uczestnika pod względem kompetencji kluczowych dla danego stanowiska.
Firma dla której pracują najlepsi specjaliści posiada niezbędną przewagę nad konkurencją.

Na czym polega Ośrodek Oceny i Rozwoju?
Grupa uczestników bierze udział w kilku (kilkunastu) różnych ćwiczeniach obserwowanych przez grupę wyszkolonych specjalistów – asesorów, którzy oceniają każdego uczestnika pod względem kompetencji kluczowych (zdefiniowanych wspólnie z Państwem) dla danego stanowiska.
Kompleksowa ocena

Korzyści dla firmy

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Bardzo wysoka trafność oceny, a co za tym idzie – decyzji rekrutacyjnych. Możliwość wyłonienia w procesie rekrutacji i selekcji osób, które najlepiej odpowiadają konkretnym stanowiskom[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Rzetelna, wszechstronna i obiektywna analiza kompetencji i potencjału pracowników[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Dostosowanie metody oceny kandydatów do potrzeb Klienta i danej organizacji[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Zdefiniowanie mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych pracowników[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Określenie potencjału oraz obszarów wymagających rozwoju na poziomie badanej grupy[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Zdobycie kwalifikacji i doświadczenia przez pracowników działu HR co umożliwi tworzenie przez nich profili kompetencyjnych w przyszłości[/sws_ul_ui_item][/sws_ul_ui]

Wybrane ćwiczenia stosowane podczas sesji AC:
• Dyskusja grupowa z podziałem lub bez podziału na role
• Dokumenty na biurku, analiza danych i prezentacja, poszukiwanie faktów, raport
Dodatkowo diagnozie mogą posłużyć:
• Bateria testów: testy kompetencyjne, osobowości, poznawcze
• Wywiad i rozmowa z uczestnikiem
• Rozmowa problemowa z klientem, rozmowa negocjacyjna, prezentacja
• Spotkanie zespołu, sytuacje awaryjne, ćwiczenia pisemne, symulacje

Cel sesji Assessment/Development Center

Dzięki AC/DC dokonujemy selekcji w procesie rekrutacji na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.
Stosowana przez nas metoda pozwoli Państwu również poznać silne i słabe strony swoich pracowników oraz wskaże kierunki w jakich należy szkolić swoją załogę. W fazie przygotowania nasi konsultanci cały czas współpracują z Państwa firmą w celu jak najlepszego dopasowania sesji AC/DC do warunków panujących w Państwa organizacji.

Etapy procedury:
1. Przygotowanie. Każdy projekt realizowany dla naszego Klienta rozpoczynamy od dokładnej analizy jego potrzeb i celów.
2. Określenie zakresu badań
3. Program warsztatu – zbiór narzędzi
4. Badanie – sesja Assessment/Development Center
5. Analiza wyników i raporty
6. Feedback

Ocena 360 stopni (360 degree feedback) – optymalizacja pracy na danym stanowisku

Kompleksowa ocena pracowników
Ocena 360° jest coraz powszechniej stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów i innych pracowników. Jest to ocena kompetencji, czyli zdolności, umiejętności ludzi do określonego działania w danej sytuacji, do realizacji postawionych zadań. Ocenie podlegają konkretne zachowania osoby ocenianej. Na przykład umiejętność planowania i organizowania, umiejętność tworzenia wizji firmy czy delegowania.

Ocena 360 stopni jest przeprowadzana przez wiele osób. Oceniają ci, którzy wiedzą najwięcej na temat ocenianego, czyli jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, także klienci czy dostawcy. Oceniany dokonuje też samooceny. Dzięki temu ocena jest dużo mniej homogeniczna i bardziej obiektywna niż tradycyjny system oceny przełożony-podwładny. Dostarcza pełniejszych informacji o pracy, rzeczywistych umiejętnościach, zdolnościach i potrzebach menedżera.

Pomaga w szczegółowej identyfikacji silnych i słabych stron ocenianego. Zebrane informacje mogą i powinny posłużyć do ich dalszego rozwoju. Ocena 360° daje najwięcej szans na ulepszenie pracy ocenianego poprzez stworzenie i realizację planu działania wobec siebie i innych.
Kompleksowa ocena pracowników
PRZEBIEG PROCESU OCENY 360 STOPNI
[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Ustalenie celów projektu[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Wybór kompetencji[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Stworzenie kwestionariusza[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Wybór ocenianych i oceniających[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Szkolenie oceniających[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Ocena[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Opracowanie wyników[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Spotkania z ocenianymi i udzielanie informacji zwrotnej[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Rozwój pracowników[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Ponowna ocena[/sws_ul_ui_item][/sws_ul_ui]

Dzięki pomocy zespołu naszych doświadczonych konsultantów będziecie Państwo w stanie przeprowadzić w pełni profesjonalną i obiektywną procedurę oceny 360 stopni a grupa naszych specjalistów opracuje raporty w których zawarte będą wyniki badania wraz ze wskazaniami dotyczącymi rozwoju niezbędnych kompetencji. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas indywidualnych sesji z osobami poddanymi ocenie a nasi psycholodzy przeprowadzą specjalne sesje coachingowe wskazując ścieżki dalszego rozwoju.

 

W celu przedstawienia w pełni naszej metody Assessment Center oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.