Ocena 360 stopni

Ocena 360° jest coraz powszechniej stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów i innych pracowników.  Jest to ocena kompetencji, czyli zdolności, umiejętności ludzi do określonego działania w danej sytuacji, do realizacji postawionych zadań. Ocenie podlegają  konkretne zachowania osoby ocenianej. Na przykład umiejętność planowania i organizowania, umiejętność tworzenia wizji firmy czy delegowania.
Ocena 360 stopni jest przeprowadzana przez wiele osób. Oceniają ci, którzy wiedzą najwięcej na temat ocenianego, czyli jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, także klienci czy dostawcy. Oceniany dokonuje też samooceny. Dzięki temu ocena jest dużo mniej homogeniczna i bardziej obiektywna niż tradycyjny system oceny przełożony-podwładny. Dostarcza pełniejszych informacji o pracy, rzeczywistych umiejętnościach, zdolnościach i potrzebach menedżera.

Pomaga w szczegółowej identyfikacji silnych i słabych stron ocenianego. Zebrane informacje mogą i powinny posłużyć do ich dalszego rozwoju. Ocena 360° daje najwięcej szans na ulepszenie pracy ocenianego poprzez stworzenie i realizację planu działania wobec siebie i innych.

 

GŁÓWNE CELE OCENY 360 STOPNI

Celem głównym oceny 360 stopni  jest zebranie możliwie obiektywnych i kompleksowych informacji zwrotnych na temat pracy i umiejętności ocenianej osoby, a następnie wykorzystanie ich do długoterminowego rozwoju tzw. osobistych luk kompetencyjnych.
 

Dodatkowo proces oceny pozwala na poprawę komunikacji między pracownikami a przełożonymi, dalszą nieformalną wymianę informacji zwrotnej, podwyższenie kompetencji pracowników, większą efektywność ich pracy oraz silniejsze zaangażowanie.

 

PRZEBIEG PROCESU OCENY 360 STOPNI
 
– Ustalenie celów projektu

– Wybór kompetencji

– Stworzenie kwestionariusza

– Wybór ocenianych i oceniających

– Szkolenie oceniających

– Ocena

– Opracowanie wyników

– Spotkania z ocenianymi i udzielanie informacji zwrotnej

– Rozwój pracowników

– Ponowna ocena

 

Dzięki pomocy zespołu naszych doświadczonych konsultantów będziecie Państwo w stanie przeprowadzić w pełni profesjonalną i obiektywną procedurę oceny 360 stopnia a grupa naszych specjalistów opracuje raporty w których zawarte będą wyniki badania wraz ze wskazaniami dotyczącymi rozwoju niezbędnych kompetencji. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas indywidualnych sesji z osobami poddanymi ocenie a nasi psycholodzy przeprowadzą specjalne sesje coachingowe wskazując ścieżki dalszego rozwoju.
 

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt.